•   
  •   
  •   
Управление на персонал
Управление на персонал
  Управление на персонал

Когато нашият екип Ви е съдействал за намирането на идеалния кандидат, ние продължаваме работата по оценка на последващото му представяне в компанията Ви и проследяване на приноса му и резултатите от неговата работа. Управлението се прилага, както по отношение на подбора на нови служители, така и при вече назначените.

За да Ви подпомогнем с ефективно управление на служителите във Вашата организация, ние заедно работим в следните насоки:

• дефиниране на политика и цели, разработване на стратегия на компанията;
• определяне и разработване на организационна структура и нива на йерархия;
• анализ на спецификата на работното място, разработване на длъжностни характеристики, задължения, отговорности и други;
• оценяване на наличните човешки ресурси и техните задължения, отговорности, трудово представяне и други;
• оценяване на необходимостта от нови служители, подбор на идеалните кандидати, оценяване на последващото им представяне и място в организацията;
• оценяване на необходимостта от обучение на новоизбрани и вече назначени служители;
• проучване на мотивацията на служителите, схемите на заплащане, предложения за развитие и други.

  Полезни връзки
  • Агенция по заетостта
  • КЗЛД
  • jobs.bg - Предложения за работа от водещи компании в България
  • NAP.bg - Национална агенция за приходите
  • Национален статистически институт
  • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”