•   
  •   
  •   
Трудови и осигурителни консултации
Трудови и осигурителни консултации
  Трудови и осигурителни консултации

Трудовите взаимоотношения са основни в една организация. Ние се стремим да постигнем за нашите клиенти резултати, които да са съобразени с тяхната корпоративна култура и в същото време да бъдат бизнес целесъобразни и прагматични. Ето защо можем да Ви консултираме при:

• изготвяне на индивидуални трудови договори, анекси, длъжностни характеристики и споразумения;
• назначавания и прекратявания на трудови договори;
• назначавания на чуждестранни граждани;
• задължения за изплащане на обезщетения, предвидени в Кодекса на труда;
• определяне на осигурителния статус на ръководния състав и персонала, както и определяне на компонентите на възнаграждението и осигурителния доход;
• изготвяне на други документи във връзка с трудовото законодателство–правилник за вътрешен трудов ред, работна заплата, декларации, други.

  Полезни връзки
  • Агенция по заетостта
  • КЗЛД
  • jobs.bg - Предложения за работа от водещи компании в България
  • NAP.bg - Национална агенция за приходите
  • Национален статистически институт
  • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”